Historia biblioteki

Gminna Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu powstała tuż po II wojnie światowej – w 1948 roku. Początkowo księgozbiór jej składał się z książek przekazanych przez mieszkańców gminy oraz dopożyczany był z Biblioteki Powiatowej w Radomiu. Pierwszego wpisu do księgi inwentarzowej dokonano 9 marca 1948 r. Była to książka, pt. "Michałek".

GBP jest biblioteką publiczną działającą w ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, której organizatorem jest Gmina Jastrząb.

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych wszystkich mieszkańców gminy, uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

Do szczegółowego zakresu działalności Biblioteki należy:
 1. Gromadzenie, opracowanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.
 2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz.
 3. Organizowanie różnych formy pracy z czytelnikiem, które służą popularyzowaniu sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego gminy.
 4. Popularyzacja książki i czytelnictwa.
 5. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspakajania potrzeb oświatowych
  i kulturalnych społeczności gminy.
 6. Podejmowanie działań dotyczących unowocześnienia Biblioteki i jej rozwoju.
 7. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej w celu zaspokajania zainteresowań środowiska.
 8. Selekcjonowanie materiałów nieaktualnych.
 9. Ochrona materiałów bibliotecznych.
W skład struktury organizacyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu wchodzą następujące oddziały i stanowiska:
 • Kierownik GBP
 • Główny Księgowy.
 • Wypożyczalnia dla dorosłych.
 • Oddział dla dzieci.
 • Czytelnia.
 • Filia biblioteczna w Woli Lipienieckiej Dużej
 • Filia Biblioteczna w Gąsawach Rządowych

Biblioteka razem z filiami obsługuje rocznie około 1000 czytelników. Księgozbiór jej liczy ponad 24 tys. woluminów.