STATUT GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JASTRZĘBIU

Załącznik do uchwały
Nr V/27/2011
Rady Gminy w Jastrzębiu
z dnia 26 kwietnia 2011 r.
STATUT
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W JASTRZĘBIU
 
I. Postanowienia ogólne
§ 1

Gminna Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu zwana dalej Biblioteką działa na podstawie:

 • Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z póź. zm. ), zwaną dalej ustawą,
 • 1. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z póź. zm.),
 • 1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.),
 • Niniejszego statutu.
§ 2
 • Organizatorem Biblioteki jest Gmina Jastrząb.
 • Biblioteka jest gminną, samodzielną instytucją kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej, wpisana do rejestru instytucji kultury organizatora.
 • Biblioteka posiada osobowość prawną.
§ 3
 • Siedzibą Biblioteki jest miejscowość Jastrząb.
 • Terenem działania Biblioteki jest obszar administracyjny gminy Jastrząb.
 • Biblioteka tworzy sieć biblioteczną gminy w skład której wchodzi: 1/ Filia biblioteczna w Woli Lipienieckiej Dużej,
  2/ Filia biblioteczna w Gąsawach Rządowych.
§ 4
 • Bezpośredni nadzór nad działalnością Biblioteki sprawuje Wójt Gminy Jastrząb, nadzór merytoryczny Powiatowa Biblioteka Publiczna w Szydłowcu.
 • Wyżej wymieniona Biblioteka udziela także pomocy fachowej.
§ 5
 • Bibliotekę wyposaża się w zbiory biblioteczne zgodnie z księgami inwentarzowymi oraz majątek trwały zgodnie z księgą inwentaryzacyjną.
II. Cele i zadania Biblioteki
§ 6

Celem Biblioteki jest zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych, edukacyjnych i informacyjnych mieszkańców gminy Jastrząb oraz upowszechnianie wiedzy i rozwój kultury.

§ 7

Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki należy:

 • gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych samokształceniowych,
 • udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu,
 • organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym,
 • prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej,
 • popularyzacja książek i czytelnictwa,
 • współdziałanie z bibliotekami sieci bibliotecznej, innymi instytucjami kultury oraz organizacjami i stowarzyszeniami w rozwijaniu
  i zaspokajaniu potrzeb oświatowych
 • podejmowanie działań dotyczących unowocześniania Biblioteki i jej rozwoju,
 • doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej,
 • podejmowanie innych działań dla zaspokajania potrzeb kulturalnych i społecznych środowiska lokalnego,
 • ochrona materiałów bibliotecznych.
§ 8

Wykonywanie zadań wymienionych w § 7 należy również do zakresu działania filii bibliotecznych.
 

III. Organy Biblioteki i jej organizacja
§ 9
 • Biblioteką kieruje kierownik, który reprezentuje ją na zewnątrz, organizuje i nadzoruje całokształt pracy biblioteki oraz odpowiada za jej działalność merytoryczną.
 • Kierownika powołuje i odwołuje Wójt Gminy na zasadach
  i w trybie przewidzianym w odrębnych przepisach.
 • Kierownik przedstawia Organizatorowi sprawozdania i analizy związane z funkcjonowaniem Biblioteki.
§ 10
 • W Bibliotece mogą być zatrudnieni pracownicy działalności podstawowej oraz obsługi. Pracowników zatrudnia i zwalnia kierownik Biblioteki.
 • Kierownik i pracownicy Biblioteki powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje, określone w odrębnych przepisach.
 • Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki określa kierownik Biblioteki w jej regulaminie organizacyjnym.
IV. Gospodarka Finansowa Biblioteki
§ 11
 • Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury.
 • Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy z zachowaniem wysokości dotacji ustalonej przez Radę Gminy.
 • Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
 • Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.
 • Roczne sprawozdanie finansowe sporządzone w oparciu o przepisy Ustawy o rachunkowości podlega zatwierdzeniu przez Wójta Gminy.
§ 12
 • Usługi Biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne, z zastrzeżeniem ust. 2.
 • Biblioteka może pobierać opłaty za:
  1) usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne,
  2) wypożyczenia materiałów audiowizualnych,
  3) w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne,
  4) za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
  5) za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych.
 • Wysokość opłat, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, nie może przekraczać kosztów wykonania usługi.
 • Wysokość opłat, o których mowa w ust. 2 ustala się w Regulaminie korzystania z Biblioteki.
V. Postanowienia końcowe
§ 13
 • Przekształceń, likwidacji Biblioteki może dokonać organizator na warunkach, trybie określonym ustawą.
 • Zmiany w Statucie mogą nastąpić w trybie jego uchwalenia.