REGULAMIN WYPOŻYCZALNI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JASTRZĘBIU

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 11/2010
Kierownika Gminnej Biblioteki
Publicznej w Jastrzębiu
z dnia 12 października 2010 r.
 
 
REGULAMIN WYPOŻYCZALNI
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W JASTRZĘBIU
 
§ 1
 1. Regulamin ustala zasady i warunki korzystania z wypożyczalni Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu oraz jej filii.
 2. Postanowienia regulaminu dotyczą wszystkich użytkowników, korzystających ze zbiorów Biblioteki.
§ 2
I Prawo korzystania
 • Prawo do korzystania z biblioteki mają osoby zamieszkałe na terenie gminy Jastrząb.
 • Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 • Czytelnik dorosły przy zapisie do biblioteki powinien:
  - okazać dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość i miejsce zamieszkania,
  - zobowiązać się podpisem na karcie czytelnika do przestrzegania regulaminu wypożyczeń,
  - za niepełnoletniego czytelnika podpisują rodzice lub opiekunowie prawni,
 • Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy czy szkoły.
 • W bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
 • Z biblioteki nie mogą korzystać osoby nietrzeźwe.
§ 3
II Wypożyczanie
 • Czytelnik może wypożyczyć jednocześnie 5 książek.
  O odstępstwach od ustalonej normy decyduje kierownik lub pracownik przez niego upoważniony.
 • Książki wypożycza się na okres 4 tygodni.
 • Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników. Czytelnik może prolongować ich zwrot dwukrotnie o kolejne
  4 tygodnie osobiście lub telefonicznie.
 • Czytelnikom, którzy nie zwracają wypożyczonych książek
  w terminie określonym w regulaminie, bibliotekarz może ograniczyć liczbę wypożyczonych książek.
 • Biblioteka może żądać zwrotu książek przed terminem ustalonym
  w pkt. 2 jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
 • Czytelnikowi, który nie zwrócił wypożyczonej książki w terminie biblioteka ma prawo wysyłać upomnienie. Koszt upomnienia wysłanego pocztą: wg. obowiązujących cen. Upomnienie telefoniczne: telefon stacjonarny – 1 zł; telefon komórkowy – 2 zł.
 • Czytelnicy do lat 15 mogą wypożyczać książki dla czytelników dorosłych za ich zgodą.
 • Na prośbę czytelnika biblioteka może rezerwować książki wypożyczone przez innych czytelników.
 • Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury.
 • Na prośbę starszego czytelnika bibliotekarz może dostarczyć książki do domu.
§ 4
III Poszanowanie i zabezpieczenie książek
 • Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek. Zarówno czytelnik jak i bibliotekarz powinien zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenie czytelnik powinien zgłosić bibliotekarzowi.
 • Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik. Wysokość odszkodowania ustala dyżurujący bibliotekarz, w zależności od aktualnej wartości książki na rynku
  i stopnia jej uszkodzenia. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia zbiorów, bibliotekarz wydaje czytelnikowi pokwitowanie.
 • Czytelnik może za zgodą kierownika biblioteki, dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej książki – inną nie mniejszej wartości, przydatną bibliotece pod względem treści.
 • W przypadku zagubienia lub zniszczenia jednego z tomów dzieła wielotomowego - czytelnik ponosi koszty jak za całość dzieła.
§ 5
 • Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnych wypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z biblioteki. Decyzje w tej sprawie podejmuje kierownik biblioteki.