Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 13/2010
Kierownika Gminnej Biblioteki
Publicznej w Jastrzębiu
z dnia 25 października 2010 r.
 
REGULAMIN
UDOSTĘPNIANIA CZASOPISM
w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Jastrzębiu
 
 
§ 1
 • Korzystanie z czasopism jest bezpłatne.
§ 2
 • Czasopisma na zewnątrz mogą wypożyczać czytelnicy zarejestrowani w Bibliotece.
§ 3
 • Jednorazowo można wypożyczyć 5 numerów czasopism na okres nie dłuższy niż 1 tydzień.
  O odstępstwach od ustalonej normy decyduje kierownik lub pracownik przez niego upoważniony.
§ 4
 • Na prośbę czytelnika Biblioteka może rezerwować czasopisma aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
§ 5
 • Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania czasopism, powinien też zwrócić uwagę na ich stan przed wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
§ 6
 • Czytelnik ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie powstałe z jego winy zniszczenia czasopism. Wysokość odszkodowania ustala kierownik Biblioteki w zależności od aktualnej wartości czasopisma na rynku i stopnia jego uszkodzenia. Na sumy wpłacane tytułem odszkodowania za czasopisma zniszczone lub zagubione czytelnik otrzymuje pokwitowanie.
§ 7
 • Czytelnik, który nie zwrócił wypożyczonych czasopism w terminie biblioteka ma prawo wysłać upomnienie. Koszt upomnienie wysłanego pocztą wg. obowiązujących cen. Upomnienie telefoniczne: telefon stacjonarny -1 zł; telefon komórkowy – 2 zł.
§ 8
 • Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być pozbawiony prawa do wypożyczania czasopism. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik Biblioteki.
§ 9
 • Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883) Gminna Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu informuje, że zbierane i przechowywane dane osobowe czytelników służą jedynie do realizacji podstawowych zadań bibliotecznych wynikających z przepisów prawa. Każdy czytelnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
Regulamin obowiązuje od dnia 1 listopada 2010 r.