Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 13/2010
Kierownika Gminnej Biblioteki
Publicznej w Jastrzębiu
z dnia 25 października 2010 r.
 
REGULAMIN KORZYSTANIA
Z INTERNETU
W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ
W JASTRZĘBIU
 
 1. Ze stanowiska internetowego może korzystać w godzinach pracy biblioteki każda osoba, która zapoznała się z niniejszym regulaminem oraz wyjaśnieniami bibliotekarza na temat technicznych warunków obsługi komputera.
 2. Podstawą korzystania z usług internetowych jest wpisanie się do rejestru udostępnień (zeszytu " INTERNET").
 3. Indywidualna sesja internetowa może trwać ½ godziny
  z możliwością przedłużenia, o ile nie będzie innych czytelników czekających na dostęp do komputera z Internetem.
 4. Bibliotekarz na życzenie użytkownika udziela instrukcji dotyczących wyszukiwania informacji za pośrednictwem Internetu. Poszukiwania prowadzi samodzielnie użytkownik.
 5. Bibliotekarz, jeżeli uzna to za konieczne, ma prawo kontrolować czynności wykonywane przez czytelnika przy komputerze.
 6. Dostęp do sieci Internetu w Bibliotece służy zaspokajaniu potrzeb informacyjnych i naukowych użytkowników. Zabrania się wykorzystywania go do celów sprzecznych z obowiązującym prawodawstwem dotyczącym ochrony dóbr osobistych, prawa autorskiego oraz udostępniania materiałów pornograficznych.
 7. Czytelnikowi nie wolno korzystać z własnych nośników informacji bez zgody bibliotekarza (CD-ROM, dyskietki, karty pamięci itp.).
 8. Użytkownicy niepełnoletni, którzy chcą skorzystać z Internetu logują się na koncie "Użytkownik niepełnoletni" po uprzednim wpisaniu hasła przez bibliotekarza. Mogą korzystać z wszystkich programów zainstalowanych na komputerze, w tym z serwerów CHAT, IRC, a także grać w gry komputerowe.
  Na tym koncie działa, tzw. kontrola rodzicielska ( załącznik nr 3).
 9. Biblioteka pobiera opłaty za usługi reprograficzne:
  • Ksero, wydruk A4:
   - jednostronne Mono – 0,40 zł
   - dwustronne Mono – 0,70 zł
   - Kolor – 2 zł
  • Wydruk A3:
   - jednostronny Mono – 0,80 zł
   - dwustronny Mono – 1,00 zł
   - KOLOR – 4 zł
  • FAX:
   - z kierunkiem 48 – 2,50 zł
   - na całą Polskę – 5 ,00 zł
  Wydruki i kopie wykonuje bibliotekarz.
 10. Korzystanie z komputerów i Internetu, skanowanie, wyszukiwanie informacji jest bezpłatne.
 11. Użytkownikowi korzystającemu z Internetu zabrania się
  w szczególności:
  1. kopiowanie plików ściągniętych z Internetu do katalogu innego niż wskazany przez pracowników Biblioteki (dysk D, katalog, folder "Pliki z Internetu")
  2. instalowania jakiegokolwiek oprogramowania na dyskach twardych
  3. samowolnego usuwania usterek w działaniu oprogramowania systemowego i użytkowego
 12. Informacje na temat zakłóceń w pracy komputera, usterek technicznych i innych, należy niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi.
 13. Czytelnik ponosi odpowiedzialność materialną za szkody powstałe z jego winy w trakcie użytkowania zasobów Internetu.
 14. Bibliotekarz może odmówić czytelnikowi dostępu do komputera, jeśli uzna, że użytkownik wykonuje czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one uwzględnione w regulaminie.
 15. Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych zasad pozbawia czytelnika korzystania z Internetu.
Regulamin obowiązuje od 01.12.2011 r.