Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 11/2010
Kierownika Gminnej Biblioteki
Publicznej w Jastrzębiu
z dnia 12 października 2010 r.


REGULAMIN CZYTELNI
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W JASTRZĘBIU


§ 1
■Z czytelni mogą korzystać wszyscy mieszkańcy Gminy Jastrząb niezależnie od tego, czy są stałymi czytelnikami Biblioteki.
■Korzystanie z czytelni jest bezpłatne.
■Zgłaszający się do czytelni pozostawia u bibliotekarza aktualny dokument z fotografią.
■Bibliotekarz ma obowiązek wpisać Czytelnika do Rejestru udzielonej informacji.
■W czytelni obowiązuje cisza, zakaz używania telefonów komórkowych, zakaz palenia tytoniu.
§ 2
■W czytelni korzystać można z księgozbioru podręcznego oraz
z bieżących czasopism.
■Przyniesienie do czytelni własnych książek i czasopism czytelnik zgłasza bibliotekarzowi.
■Wypożyczonych książek, czasopism i innych materiałów bibliotecznych nie wolno wynosić z czytelni.
■Przed opuszczeniem czytelni czytelnik zwraca wypożyczone materiały i otrzymuje pozostawiony dokument.
§ 3
■Bibliotekarz udziela czytelnikowi informacji dotyczących zbiorów znajdujących się w Bibliotece, pomaga dobrać literaturę na interesujący go temat.
§ 4
■Czytelnik jest obowiązany do poszanowania książek i innych materiałów udostępnionych mu w czytelni.
■Za uszkodzone książki czytelnik płaci odszkodowanie, którego wysokość określa kierownik biblioteki w zależności od stopnia uszkodzenia. Na sumy wpłacone z tytułu uszkodzenia książki biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.
§ 5
■Czytelnik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień, niezależnie czy jest stałym czytelnikiem Biblioteki, czy też korzysta ze zbiorów doraźnie.
§ 6
■Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnych wypadkach na stałe, pozbawiony prawa korzystania z czytelni. Decyzję w tej sprawie podejmuje bibliotekarz obsługujący czytelnika.
§ 7
■Wszelkie życzenia i zażalenia należy kierować osobiście lub na piśmie do Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej.


Jastrząb, dn. 01.11.2010 r.